Tin tức

Mức thu nhập tháng bình quân của người dân đạt 4,23 triệu đồng

Theo khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê, mức thu nhập tháng bình quân của một người theo giá hiện hành đạt khoảng 4,23 triệu đồng, giảm khoảng 2% so với năm 2019.

      Thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố, cuộc khảo sát về mức sống dân cư được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm gần 47.000 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

      Các thông tin được thu thập trong khảo sát mức sống năm 2020 gồm: Thu nhập, chi tiêu, nhân khẩu học, giáo dục, y tế, việc làm, đồ dùng lâu bền, nhà ở, điện, nước, điều kiện vệ sinh, tham gia các chương trình trợ giúp của hộ dân cư và các thành viên trong hộ và một số đặc điểm của xã.

       Về mức thu nhập, kết quả khảo sát cho thấy, mức thu nhập bình quân một người trong tháng của cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,23 triệu đồng, giảm khoảng 2% so với năm 2019.

       Năm 2020, thu nhập bình quân một người trong tháng ở khu vực thành thị đạt 5,53 triệu đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn.

      Phân tích theo thu nhập các nhóm hộ cho thấy, nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân một người trong tháng là 9,1 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất). 

       Về phân bố khu vực, vùng có thu nhập đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ với 6,023 triệu đồng/người/tháng), cao gấp 2,2 lần vùng có thu nhập bình quân.

Vùng Đông Nam Bộ cũng luôn đứng đầu cả nước với mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất (xấp xỉ 3,9 triệu đồng/người/tháng). Trong khi đó, vùng Trung du miền núi phía Bắc có mức chi thấp nhất (tương đương 2,1 triệu đồng/người/tháng).

        Ngoài ra mức tăng chi tiêu bình quân đầu người một tháng ở vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2020 chỉ tăng 5% so với 2018 trong khi vùng Đông Nam Bộ tăng tới 17,3% so với năm 2018.

       Trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 55,3%, thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 11,2%, thu từ hoạt động tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,9%, thu khác chiếm 10,6%. 

        Cơ cấu thu nhập qua các năm đã có sự chuyển biến theo hướng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản ngày càng giảm, kết quả này phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu trong việc làm

       Đánh giá về tác động của Covid-19 tới thu nhập, kết quả khảo sát cho thấy, người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong năm 2020, có thể thấy rõ qua mức chi tiêu năm 2020 tăng chậm hơn so với thời kỳ trước.

       Các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng, chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 lần.

Theo Hoàng Mạnh – www.dantri.com.vn