Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 43/QĐ-DVVL Về việc công khai dự toán ngân sách quý I của Trung tâm Dịch vụ việc làm 08-04-2024 Tải về
Công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quyết định số 12/QĐ-DVVL về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ việc làm 15-01-2024 Tải về
Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH 29-12-2023 Tải về
Nghị định 70/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 18-09-2023 Tải về
Quyết định công khai quyết toán NSNN 2022 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang 18-05-2023 Tải về
Quyết định công khai dự toán NSNN 2023 V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Kiên Giang 18-01-2023 Tải về
Số : 11777 / NHCS - TDNN ngày 27/12/2021 V/v dừng tiếp nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS theo quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ 27-12-2021 Tải về
Số 20/2021/TT-BLĐTBXH Thông Tư ( Quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) 15-12-2021 Tải về
Số: 21/2021/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ (Quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) 15-12-2021 Tải về
Nghị Định 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 Quy định chi tiết một số điề và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 10-12-2021 Tải về