Tin tức

Ban giám đốc

  - Ban Giám đốc trung tâm quyết định những nội dung có liên quan đến chức năng, quyền hạn của Trung tâm.

     Các kế hoạch dài hạn và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển công tác, nhiệm vụ được phân công; các báo cáo, chương trình công tác hàng tháng, quý, 06 tháng, năm của Trung tâm gửi về Sở Lao động – thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

  - Giám đốc trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, lãnh đạo toàn diện đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật; trước Sở Lao động - Thương binh Xã hội và UBND tỉnh về toàn bộ kết quả hoạt động, tổ chức chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Quản lý nhân sự, quản lý kinh phí do nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ.

     Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức chức danh lãnh đạo các phòng; quyết định khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động theo quy định pháp luật.

   - Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả công việc được giao.