Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
139/KH-UBND Thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và 18-07-2021 Tải về
773/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 09-07-2021 Tải về
23/2021/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 07-07-2021 Tải về
17/2021/QĐ-TTg QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 31-03-2021 Tải về
23/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 19-03-2021 Tải về
176/QĐ-TTg Ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 05-02-2021 Tải về
Nghị định 152/2020/NĐ-CP Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 30-12-2020 Tải về
34/2020/QĐ-TTg Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam 26-11-2020 Tải về
61/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 29-05-2020 Tải về
27/2018/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam 06-07-2018 Tải về