Videos

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
912/SNV-VP V/v Tăng cường công tác kiểm tra quản lý công chức, viên chức và người lao động cách giãn xã hội 27-07-2021 Tải về
78/NQ-CP Phiên hợp Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch Covid-19 20-07-2021 Tải về
146/TB-TTDVVL Thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19-07-2021 Tải về
139/KH-UBND Thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và 18-07-2021 Tải về
773/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 09-07-2021 Tải về