Tin tức

HÀN QUỐC TIẾP TỤC ÁP DỤNG MIỄN CÁCH LY ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM