Tin tức

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN HƯỞNG, HỒ SƠ VÀ CÁCH TÍNH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, tìm việc làm. Luật Việc làm 2013 và Nghị định 28/2015/NĐ-CP đã có hướng dẫn rất chi tiết về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, bao gồm điều kiện, thời gian hưởng, hồ sơ và cách tính bảo hiểm thất nghiệp.

Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, tìm việc làm.
Luật Việc làm 2013 và Nghị định 28/2015/NĐ-CP đã có hướng dẫn rất chi tiết về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, bao gồm điều kiện, thời gian hưởng, hồ sơ và cách tính bảo hiểm thất nghiệp.Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, tìm việc làm.
Luật Việc làm 2013 và Nghị định 28/2015/NĐ-CP đã có hướng dẫn rất chi tiết về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, bao gồm điều kiện, thời gian hưởng, hồ sơ và cách tính bảo hiểm thất nghiệp.