Tin tức

Hành chính - Kế toán

Phòng có chức năng và nhiệm vụ như sau:

      - Thực hiện công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động (VC, NLĐ; thực hiện chế độ chính sách đối với VC, NLĐ; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đúng quy định.

       - Phục vụ các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên và đột xuất của cơ quan, tổ chức mua sắm và phân phối tài sản, công cụ, dụng cụ…Quản lý, kiểm kê, kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng tài sản theo quy định. Đề xuất sửa chữa, thay thế, các biện pháp sử dụng, bảo quản tài sản công để phát huy hiệu quả.

      - Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, an ninh trật tự, an toàn tài sản; công tác phòng cháy chữa cháy trong phạm vi cơ quan. Duy trì thực hiện công tác lao động, vệ sinh cơ quan, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy ...

      - Tổ chức, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, phục vụ lãnh đạo Trung tâm tiếp khách khi khách đến liên hệ công tác, làm việc tại Trung tâm; bố trí, sắp xếp phương tiện để phục vụ lãnh đạo Trung tâm đi công tác kịp thời và an toàn.

       - Thực hiện nghiệp vụ công tác Văn phòng: lưu, trữ, bảo quản công văn, hồ sơ, tài liệu đúng theo quy định. Tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

        - Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm quản lý và điều hành công tác tài chính, kế toán: lập dự tóan thu, chi, sử dụng các nguồn kinh phí hàng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước, phục vụ kịp thời các hoạt động của Trung tâm, đúng Luật Kế toán tài chính và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về hoạt động tài chính kế toán.

        - Đề xuất các giải pháp xử lý tài sản của cơ quan không có nhu cầu sử dụng.

       - Tổng hợp, báo cáo quyết toán định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên; bảo quản các loại giấy tờ, sổ sách, chứng từ kế toán phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và đúng quy định.

        - Thực hiện những công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm phân công.