Tin tức

Bảo hiểm thất nghiệp

Phòng có chức năng và nhiệm vụ như sau:

    Có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm triển khai, tổ chức xử lý hồ sơ và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

    - Thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTN; Tư vấn việc làm và học nghề cho người thất nghiệp theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;

     - Phối hợp với phòng Tư vấn việc làm để thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu.

    - Thực hiện tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, hồ sơ hưởng BHTN và giải quyết chế độ BHTN cho người lao động theo quy định;

     - Xem xét, thẩm định và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ BHTN theo quy định;

     - Lưu trữ, bảo quản hồ sơ hưởng BHTN theo quy định của pháp luật;

     - Thực hiện công tác theo dõi tình hình thông báo tìm việc làm của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức và phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

    - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách có liên quan đến Bảo hiểm thất nghiệp;

    - Cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin, thủ tục đăng ký thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp lên trang thông tin điện tử của Trung tâm, cổng thông tin việc làm và khi các doanh nghiệp, người lao động có nhu cầu.

    - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất với Sở Lao động Thương binh và Xã hội về BHTN theo qui định của pháp luật.

    - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cho viên chức và người lao động của Trung tâm được giao thực hiện BHTN và giải quyết hưởng các chế độ BHTN cho người lao động theo qui định của pháp luật;

     - Quản lý và hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Văn phòng  giao dịch BHTN và việc làm của Trung tâm tại các huyện;