Tin tức

Tư vấn, giới thiệu việc làm

Phòng có chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

    - Thực hiện công tác tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn... về lao động và việc làm theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động;

    - Tư vấn cho người lao động đăng ký tìm việc và học nghề; Liên hệ với người sử dụng lao động để tìm chỗ làm mới; Giới thiệu người lao động có nhu cầu việc làm với người sử dụng lao động đang cần tuyển lao động;

    - Tổ chức đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật

    - Khai thác, ký kết các hợp đồng cung ứng lao động, giới thiệu việc làm và tổ chức tuyển chọn, cung ứng lao động bảo đảm chất lượng, số lượng cho các doanh nghiệp trong nước và các đơn vị được cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

      - Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu và cung ứng.

      - Tư vấn cho người lao động, người sử dụng lao động về quan hệ lao động, các chế độ chính sách, các quy định của pháp luật về lao động, việc làm học nghề, giúp người lao động chọn nghề, học nghề phù hợp với khả năng, nguyện vọng cá nhân và tình hình phát triển của địa phương và khu vực.

     - Tiếp nhận và cung cấp kịp thời các thông tin để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

     - Quản lý nhu cầu tìm việc làm của người lao động khi đến Trung tâm đăng ký tìm việc làm và đăng ký qua trang thông tin điện tử của Trung tâm.

     - Phối hợp với phòng Bảo hiểm thất nghiệp, cung cấp thông tin các cơ sở dạy nghề, nhu cầu tuyển sinh dạy nghề để định hướng tư vấn học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề.

     - Thực hiện công tác đào tạo ngoại ngữ (nếu đủ điều kiện theo quy định) và giáo dục định hướng cho người lao động đi xuất khẩu lao động tại các thị trường có nhu cầu.

      - Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng và năm cho Ban giám đốc.

      - Thực hiện những công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm phân công.