Tin tức

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp hành chính phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh