Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số 116/NQ-CP Vv Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ quỷ bảo hiểm thất nghiệp 24-09-2021 Tải về
Số 2445/LĐTBXH-VP V/v Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 22-09-2021 Tải về
171/KH-UBND Về việc làm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 13-09-2021 Tải về
2558/LĐTBXH-VP V/v Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ 05-08-2021 Tải về
5691/VP-KGVX V/v chấp thuận thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao đông nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Kế hoạch số 139/KH-UBND 03-08-2021 Tải về